Opracowywana Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Sławna (zwana dalej Strategią) stanowi odpowiedź na problemy, potrzeby rozwojowe, wyzwania i szanse wskazane w przeprowadzonej diagnozie obszaru partnerstwa obejmującego gminy miejskie Darłowo i Sławno, gminy wiejskie Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno i powiat sławieński, tworzące związek ZIT OF Sławna.
Projekt Strategii zawiera m.in. syntezę diagnozy, cele, do których partnerstwo dąży oraz odpowiadające im kierunki działań, wskaźniki, model struktury funkcjonalno-przestrzennej, listę projektów wraz z informacją o ich wyborze, źródła finansowania i opis systemu wdrażania.
Celem konsultacji projektu Strategii jest zapewnienie udziału społeczności lokalnej w procesie opracowania i wdrażania Strategii poprzez zebranie ich opinii i uwag.
Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 12.10.2023 r. do dnia 15.11.2023 r.
Opinie i uwagi można składać poprzez:
a) Udział w otwartym, protokołowanym spotkaniu konsultacyjnym z Mieszkankami i Mieszkańcami powiatu sławieńskiego, które odbędzie się dnia 20 października 2023 r., godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Sławnie.
b) Wypełnienie elektronicznego Formularza zgłaszania uwag dostępnego w terminie trwania konsultacji społecznych pod linkiem: https://forms.gle/qDLWhPSqkbvp9eYt7 (nowe okno)
c) Wypełnienie drukowanego Formularza zgłaszania uwag i złożenie go w terminie trwania konsultacji społecznych na Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie w godzinach pracy urzędu;
d) Wypełnienie drukowanego Formularza zgłaszania uwag i wysłanie go w terminie trwania konsultacji społecznych pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno z dopiskiem „ZIT.12.10.-15.11.2023”

Uwagi i opinie złożone po upływie wskazanego terminu nie będą uwzględnione.
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych Projektu Strategii zostanie opublikowane w ciągu 30 dni od ich zakończenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sławnie i Biuletynie Informacji Publicznej.

Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie w ramach skarg i wniosków przyjmuje mieszkańców z Powiatu Sławieńskiego w dniu 4 października 2023r. w godzinach  od 14.30 do 15.35  w Starostwie Powiatowym w Sławnie ( Biuro Rady).

zaproszenie do skorzystania z serwisu internet.gov.pl

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

• sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;

• zgłosić potrzebę dostępu do internetu;

• zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;

• dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych. 

Pierwsze 8 miesięcy funkcjonowania portalu INTERNET.GOV.PL to:

• Ponad 7 milionów punktów adresowych w zasięgu dostępu do internetu w całym kraju, w tym ponad 5,5 miliona punktów adresowych w zasięgu internetu światłowodowego;

• Ponad 260 tysięcy unikalnych użytkowników portalu;

• Ponad 12 milionów wyświetleń strony internetowej INTERNET.GOV.PL;

• Ponad 30 tysięcy Obywateli, którzy zgłosili zapotrzebowanie na szybki internet za pośrednictwem systemu.