ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE OBSZARU FUNKCJONALNEGO SŁAWNA

Termin składania zgłoszeń od 24.03.2023 do 31.03.2023

Dążąc do zapewnieniem zaangażowania społecznego w procesie przygotowywania i realizacji

strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Obszaru Funkcjonalnego Sławna (ZIT OF Sławna) zapraszamy do zgłaszania kandydatur na członka Zespołu Doradczego.

Zespół Doradczy pełni funkcję konsultacyjno – opiniodawczą dla Związku ZIT OF Sławna w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT OF Sławna.

Regulamin Zespołu Doradczego ZIT OF Sławna określa zasady jego funkcjonowania i jest dostępny online REGULAMIN oraz w Urzędzie Miejskim w Darłowie  w biurze obsługi interesanta.

Zasady zgłaszania i wyłaniania kandydatów na członków Zespołu Doradczego ZIT OF Sławna:

Członkiem Zespołu Doradczego może być:

  1. osoba reprezentująca:
  2. partnerów gospodarczych i społecznych (np. przedsiębiorcy, organizacje przedsiębiorców, związki zawodowe/branżowe, izby gospodarcze, inkubatory technologiczne, ośrodki przedsiębiorczości i ośrodki szkoleniowo – doradcze);
  3. społeczeństwo obywatelskie, tj. szeroko rozumiany sektor organizacji pozarządowych, w tym także podmioty ekonomii społecznej;
  4. inne podmioty istotne z punktu widzenia działań przewidzianych w Strategii, np. administracja centralna, szkoły wyższe, instytuty badawcze;
  5. inne podmioty, na które może oddziaływać realizacja Strategii np.: podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, reprezentanci instytucji kultury i innych funkcjonujących w obszarze ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego;
  6. osoba prowadząca działalność na obszarze ZIT OF Sławna (tj. obszar gmin powiatu sławieńskiego);
  7. osoba, która złoży do dnia 31 marca 2023 kompletnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy na członka Zespołu Doradczego według wzoru dostępnego online Formularz zgłoszeniowy oraz w:

Urzędzie Miejskim w Sławnie, pok. nr 58 , w godz. 7:00 – 15:00 lub

Urzędzie Miejskim w Darłowie w biurze obsługi interesanta, w godz. 7:00 – 15:00 lub

Urzędzie Gminy Darłowo, pok. nr 50, w godz. 12:00 lub 14:00 lub

Urzędzie Gminy Malechowo pok. nr 105, w godz. 7:30 – 14:00 lub

Urzędzie Gminy Postomino w biurze obsługi interesanta lub w pokoju numer 18 w godz. 18 lub

Urzędzie Gminy Sławno pok. nr 24, w godz. 8:00 – 14:00 lub

Starostwie Powiatowym w Sławnie pok. nr. 24 w godz.8:00- 14:00.

Członkiem Zespołu Doradczego nie może być:

  1. osoba niepełnoletnia;
  2. osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub wobec której sąd orzekł środek karny w postaci utraty praw publicznych.

Zgłoszenia kandydatów na członków Zespołu Doradczego ZIT OF Sławna zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Lidera Związku ZIT OF Sławna – Miasto Darłowo.

Wyniki naboru zostaną opublikowane do dnia 7 kwietnia 2023 na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Darłowie oraz tablicy ogłoszeń.