Kierując się potrzebami mieszkańców powiatu sławieńskiego uruchamiamy nabór pomysłów na projekty, będące inspiracją do przygotowania finalnych projektów realizowanych w ramach strategii ZIT Obszaru Funkcjonalnego Sławna – obejmującego gminy miejskie Sławno i Darłowo oraz wiejskie Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno.

Zapraszamy do składania pomysłów na projekty do strategii ZIT Obszar Funkcjonalny Sławna (OF Sławna) zgodnie z poniższymi zasadami i kryteriami oceny:

Zakres tematyczny:

  • rozwój centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług;
  • rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej (m.in. usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych w formach środowiskowych, dziennych oraz całodobowych w postaci niezinstytucjonalizowanej – w tym promujących ideę wolontariatu; gospodarstw opiekuńczych; usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową osób z niepełnosprawnościami; wsparcia dla osób wykonujących usługi sąsiedzkie/opiekuńcze/asystenckie; programów rozwojowych dla osób opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; teleopieki, telemedycyny, cyfryzacji i koordynacji opieki w ramach usług zdrowotnych i społecznych dla osób usamodzielnianych, przenoszonych z instytucji całodobowych do usług świadczonych w formach niezinstytucjonalizowanych, a także dla osób fizycznych jako element kompleksowych działań; upowszechniania transportu indywidualnego typu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności);
  • szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej;
  • wsparcie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe oraz rozwoju usług w nich świadczonych (m.in. pobytu osoby w mieszkaniu, w tym usługi opiekuńcze, asystenckie; aktywności osoby w mieszkaniu, w tym trening samodzielności, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną);
  • wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem, w szczególności seniorów, osób z niepełnosprawnością poprzez działania na rzecz zwiększenia ich zaangażowania w życie społeczności lokalnych i działania podtrzymujące te osoby w aktywności, samodzielności (m.in. tworzenie i/lub wsparcie centrów aktywnego seniora, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów seniora).

Termin zgłoszeń – do 24 lutego 2023 r.

Forma zgłoszeń online lub stacjonarna:

online za pośrednictwem linku: https://forms.office.com/e/8ySPR6Hqg0

lub stacjonarna (formularz papierowy) od poniedziałku do piątku w:

– Urzędzie Miejskim w Sławnie, pok. nr. 58, w godz. 7 00– 15 00;

– Urzędzie Miejskim w Darłowie, w biurze obsługi interesanta, w godz. 7 00 – 14 00;

– Urzędzie Gminy Darłowo, pok. 50, w godz. 12 00 – 14 00;

– Urzędzie Gminy Malechowo, pok. nr. 105 , w godz. 7 30 – 14 00;

– Urzędzie Gminy Postomino, w biurze obsługi interesanta, lub pok. nr. 18, w godz. 8 00 – 15 00;

– Urzędzie Gminy Sławno, pok. nr. 24, w godz. 8 00– 15 00;

– Starostwo Powiatowe w Sławnie, pok. nr. 24, w godz. 8 00 – 14 00;

Premia na projekty przynoszące korzyści mieszkańcom więcej niż 1 gminy powiatu sławieńskiego.

Formularz jest anonimowy. Wypełnienie go zajmie około 5-10 min.

Wyniki naboru pomysłów na projekty do strategii ZIT OF Sławna zostaną udostępnione 8 marca 2023 r. w miejscach składania formularzy zgłoszeniowych tj. w Urzędach Miejskich, Urzędach Gmin i Starostwie Powiatowym oraz na stronach internetowych tych instytucji.