Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie zapraszam XIII Sesję Rady Powiatu  w Sławnie, która odbędzie się w dniu 19 grudnia  2019r.  o godz. 13.00  w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie  przy   ul. Sempołowskiej 2a  w Sławnie.

Porządek  obrad:
1.    Sprawy organizacyjne.
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XII Sesji  Rady Powiatu w Sławnie.    
2.    Trybuna obywatelska.
3.    Interpelacje i zapytania Radnych.
4.    Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XII Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia  28 listopada 2019r. (druk nr 1)
5.    Przyjęcie sprawozdania  Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie ( druk nr 2).
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu w Sławnie na rok 2020 (druk nr 3).
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie na 2020 rok (druk nr 4).
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia z dnia 21.12.1995r. o przekazaniu Gminie Miasta Darłowo do prowadzenia szkół: Liceum Ogólnokształcącego  i Branżowej Szkoły I stopnia oraz przejęcia przez Powiat   Sławieński zadania publicznego w zakresie edukacji, polegającego na prowadzeniu wyżej wymienionych szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego  w Darłowie (druk nr 5).
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2020-2030 (druk nr 6).
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sławieńskiego  na  rok 2020 (druk nr 7).
11.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.    Wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Zamknięcie sesji.
                                                              Przewodniczący Rady
                                                                 Tomasz Bobin