Z dniem 1 stycznia 2020r. w ustawie Prawo o ruchu drogowym zostało zmienione brzmienie art. 71 ust. 7., dodano art. 140mb oraz zmieniony został art. 140n.
Art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym określa, że kto:
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Departament  Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury przedstawił stanowisko w jakich sprawach będą miały zastosowanie kary pieniężne w związku z wejściem w życie art. 140 mb ustawy – Prawo o ruchu drogowym.  
Nowe brzmienie art. 71 ust. 7 i 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym od stycznia 2020r. oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2483) obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 przyjmuje się, że:
w/w przepisy nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie w/w ustawy.
A zatem kary pieniężne będą nakładane w przypadku  
– sprowadzenia po 31 grudnia 2019 albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy data sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 i niezarejestrowania w/w pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenie;
– nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 31 grudnia 2019 i niezawiadomieniu o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbyciu.

Pozostałe informacje dotyczące w/w tematyki będą przekazane w kolejnym komunikacie w drugiej połowie stycznia 2020. po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień z Ministerstwa Infrastruktury Departament Transportu Drogowego.