Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, uprzejmie informuję, że XV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sławnie odbędzie się w dniu 25 maja 2020r. o godz. 11.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a   w Sławnie.

Proponowany porządek  obrad:
1. Sprawy organizacyjne.
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad.

2.    Interpelacje i zapytania radnych.
3.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Sławnie oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu sławieńskiego w roku 2019 (druk nr 1).
4.    Przyjęcie ,,Oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za 2019r.'' (druk nr 2).
5.    Przyjęcie sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie za rok 2019 ( druk nr 3).
6.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji  „Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie”  za 2019 rok ( druk nr 4).
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów społecznych dla powiatu sławieńskiego za rok 2019 (druk nr 5).
8.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Morskich w Darłowie (druk nr 6).
9.    Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Darłowie oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Darłowie do Zespołu Szkół Morskich w Darłowie (druk nr 7).
10.    Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Sławnie (druk nr 8).
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości  z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych Pani Renaty Biernackiej dyrektora Zespołu Szkół im. Jan Henryka Dąbrowskiego  w Sławnie (druk nr 9).
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych Pana Mariana Krakowskiego dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie (druk nr 10).
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnej  w Sławnie za rok 2019 (druk nr 11).
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie za rok 2019  (druk nr 12).
15.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy – wg algorytmu w 2020r. (druk nr 13).
16.    Podjęcie uchwały w sprawie  pozbawienia dróg powiatowych znajdujących się na terenie  miasta Darłowo kategorii dróg powiatowych (druk nr 14).
17.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18.    Wnioski i oświadczenia radnych.
19.    Zamknięcie sesji.

                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                    Tomasz Bobin