MIESZKAŃCY POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920) zwołuję XIX Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 17 listopada (tj. wtorek) 2020r. o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Zgodnie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z :
  - XVI Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2020r.,
  - XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2020r.,
  - XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 października 2020r.,

2. Trybuna obywatelska. Wnioski w ramach trybuny obywatelskiej należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie lub e-mail: starosta@powiatslawno.pl do dnia 17.11.2020r. do godz. 8.00.

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie XVI Sesji Sesji Rady Powiatu z dnia 25.06.2020r., XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu z dnia 31.08.2020r., XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu z dnia 29.10.2020r. (druk nr 1).

5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Sławnie (druk nr 3).

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Sławnie oraz nadania jej statutu (druk nr 4).

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Sławnie (druk nr 5).

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. Janusza Korczaka w Darłowie (druk nr 6).

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Darłowie oraz nadania jej statutu ( druk nr 7).

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą: Dom Dziecka Nr 2 im. Janusza Korczaka w Darłowie (druk nr 8).

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady
Tomasz Bobin