Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno zaprasza do składania ofert na wykonanie „Cyfryzacji powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej gmina Darłowo”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cyfryzacji powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej gmina Darłowo, a w szczególności:

  1. Przetworzenie materiałów zasobu powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przechowywanych w PODGiK w Sławnie w postaci nieelektronicznej, do postaci dokumentów elektronicznych.
  2. Utworzenie metadanych dla przetworzonych materiałów zasobu.
  3. Aktualizacja opisów numerów operatów technicznych w wersji analogowej (opisanie nr id operatów technicznych na okładce, przyjętych do PZGiK).
  4. Utworzenie identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu.
  5. Sporządzenie dokumentacji wynikowej z wykonanych prac.

Zmiana formy przechowywanej dokumentacji ma na celu utworzenie bazy materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługiwanej przez system do zarządzania bazami danych, z możliwością udostępniania ich wykonawcom prac geodezyjnych w formie plików elektronicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie geodezji i kartografii.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów.
Wykonywanie prac zgodnie  z wymogami Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń w zakresie realizacji prac.

Termin wykonania zadania: do dnia 24 grudnia 2020 roku.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert na przebudowę pomieszczeń przedszkola na pomieszczenia administracyjne w terminie do godz. 8:30 do dnia 20 listopada 2020 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a.
Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Cyfryzacja powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej gmina Darłowo - Nie otwierać przed dniem 20 listopada 2020 roku godzina 9:00” zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia oraz oświadczeniem Wykonawcy – załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Pobierz plik dokumentacji wraz z załącznikami, nowe okno, plik z rozszerzeniem docx, rozmiar 378kB.

Warunki techniczne, plik doc, nowe okno, 123kB