Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XXXV Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 18 listopada 2022r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,

2. Interpelacje i zapytania Radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2022-2030 (druk nr 1).
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022r. ( druk nr 2).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/VI/291/22 Rady Powiatu z dnia 27 października 2022r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy-wg. algorytmu w 2022r. (druk nr 3).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/VI/290/22 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 października 2022r. w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie‘‘ na 2023 rok ( druk nr 4).
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zamknięcie sesji.

                                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                            Tomasz Bobin