Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XXXVI Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 października 2022r. i XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 18 listopada 2022r.

2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XXXIV Sesji Rady Powiatu z dnia 27 października 2022r. i XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 18 listopada 2022r. (druk nr 1)
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie. (druk nr 2)
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu w Sławnie na rok 2023. (druk nr 3)
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie na 2023 rok. (druk nr 4)
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2023-2032. (druk nr 5)
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sławieńskiego na rok 2023. (druk nr 6)
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu sławieńskiego na rok 2023. (druk nr 7)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/VI/300/22 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy-wg. algorytmu w 2022r. (druk nr 8).
11 a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2022-2030 (druk nr 9).
11 b. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022r. ( druk nr 10).
11c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 11)
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie sesji.
                                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                            Tomasz Bobin