Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zapraszam na XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Sławnie, która obędzie się w dniu 21 marca 2023r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.
Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 grudnia 2022r. i XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 14 lutego 2023r.
2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie XXXVI Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 grudnia 2022r. i XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 14 lutego 2023r. (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie. (druk nr 2)
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Sławnie oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu sławieńskiego w 2022r. (druk nr 3)
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2023-2032. (druk nr 4)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023r. (druk nr 5)
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy-wg. algorytmu w 2023r
(druk nr 6).
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie sesji.
                                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                                                Tomasz Bobin