Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, iż w okresie od 01.01.2023 r.-30.06.2024 r. realizuje projekt: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie sławieńskim (I). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego  Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy-projekty Powiatowych Urzędów Pracy.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 150 klientów PUP w Sławnie wyłącznie znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.
- osób w wieku 18-29 lat,
- osób w wieku 55 lat i więcej,
- osób długotrwale bezrobotnych,
- kobiet,
- osób o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach,
- osób z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia:
-Indywidualny Plan Działania oraz poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy   
(dla każdego uczestnika);
 
Następnie wg potrzeb:
- Staże,

- Szkolenia (indywidualne/ grupowe),
- Bony na zasiedlenie,
- Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej poprzedzone szkoleniem „ABC Przedsiębiorczości",
- Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 
Główne rezultaty projektu:
- Co najmniej 20% uczestników projektu uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu,
- Co najmniej 45 % uczestników podejmie zatrudnienie lub rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej po opuszczeniu programu,
- Zakłada się realizację minimalnego poziomu kryterium efektywności zatrudnieniowej
na poziomie co najmniej 60%.
 
 
Wartość projektu: 3 269 899,66 zł,
w tym wkład Funduszy Europejskich: 2 779 414,71 zł
 
Szczegółowe informacje o realizowanych formach można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno:
Centrum Aktywizacji Zawodowej  (II piętro) tel. 59 810-72-91:
Staże- pok. nr 91 (tel. 59 810 02 11);
Szkolenia- pok. nr 87a (tel. 59 810 02 09);
Bony na zasiedlenie- pok. nr 87a (tel. 59 810 02 09);
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- pok. nr 87(tel. 59 810 02 03);
Wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy- pok. nr 87 (tel. 59 810 02 03).
 
oraz w Filii PUP w Darłowie ul. Wieniawskiego 19c, 76-150 Darłowo, tel. 94 314-67-72.
Staże- pok. nr 3 (tel. 94 314 05 15);
Szkolenia- pok. nr 2 (tel. 94 314 05 14);
Bony na zasiedlenie - pok. nr 2 (tel. 94 314 05 14);
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- pok. nr 3 (tel. 94 314 05 15);
Wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy - pok. nr 3 (tel. 94 314 05 15).
 

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie: https://slawno.praca.gov.pl/
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE