Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, zawiadamiam, że zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.107) na wniosek Zarządu Powiatu zwołuję II Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie.
Sesja odbędzie się w dniu 15 maja 2024r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad.
2. Interpelacje i zapytania Radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i określenia przedmiotu działania Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 1)
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2)
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 3).
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu w Sław nie (druk nr 4)
7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu właściwego do określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu w Sławnie ( druk nr 5).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie za rok 2023 (druk nr 6).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie za rok 2023r(druk nr 7).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z podejmowanych działań w ramach realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Sławieńskim na lata 2023-2027 za rok 2023 (druk nr 8).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu sławieńskiego za rok 2023 (druk nr 9).
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie sesji.
                                                                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                 Mariusz Małysz