Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego, Uprzejmie informuję, że XXVII Sesja Rady Powiatu w Sławnie odbędzie się w dniu 25 listopada 2021r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a (na sali mogą przebywać wyłącznie radni oraz obsługa organizacyjno -prawna).
Sesja zwołana jest na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920) i zgodnie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 października 2021r.
2. Trybuna obywatelska. Wnioski w ramach trybuny obywatelskiej należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie lub e-mail: brz@powiatslawno.pl do dnia 25 listopada 2021r. do godz. 12.00.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał XXVI Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 października 2021r.( druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami Rady Powiatu w Sławnie ( druk nr 2)
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021r.( druk nr 3)
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2022 rok (druk nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/VI/207/21 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 października 2021r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy- wg algorytmu w 2021r.(druk nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia linii użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Sławieński (druk nr 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia linii użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Sławieński (druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia linii użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Sławieński (druk nr 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia linii użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Sławieński (druk nr 9).
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                                                                                      Tomasz Bobin