W dniu 2 grudnia 2020 r. w godz. od 13.00 do 14.00 w Starostwie Powiatowym w Sławnie (Biuro Rady) w ramach dyżuru radnego dyżurować pod telefonem będzie Pan Tomasz Bobin Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie.

Telefon: 059-810-64-44

W związku z pojawieniem się informacji na stronie przewoźnika dotyczącej całkowitego zaprzestania kursowania autobusów obsługiwanych przez PKS Słupsk na terenie powiatu sławieńskiego (w szczególności na terenie Gminy Postomino i Gminy Sławno), wynikającego z drastycznego spadku przewozów, jak również z ograniczeniem potrzeb przewozowych wynikających z sytuacją pandemii COVID-19, uprzejmie informuję, iż obecna sytuacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie całego kraju została zachwiana ze względu na pandemię COVID-19.
Przedsiębiorca PKS Słupsk w dniu 19 listopada 2020r. wystąpił z wnioskiem do samorządu powiatowego i samorządów gminnych o objęcie dopłatą z Funduszu Autobusowego linii, które obecnie obsługiwane są przez przewoźnika (nie są zawieszone i nie są nowymi liniami).
Zgodnie z wytycznymi określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. 2019 r., poz. 1123 z późn. zm.) dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 18 lipca 2019 r. oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po tym dniu, tj. nowe linie komunikacyjne.
Wojewoda dokonując weryfikacji, rozpatrując wniosek o objęcie dopłatą bierze pod uwagę linie komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizator złożył wniosek, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy lub są liniami nowymi.
Dofinansowanie z Funduszu autobusowego nie obejmowałoby linii, o które wnioskuje PKS Słupsk.
Z przykrością przyjmujemy informację PKS-u Słupsk, która ukazała się na stronie przewoźnika, m. in. o tym, że z dniem 1 stycznia 2021r. zaprzestanie kursowania autobusów na liniach przez siebie obsługiwanych. Jednakże pragnę poinformować, iż przedsiębiorca PKS Słupsk nie poinformował oficjalnie samorządu powiatowego o zaprzestaniu kursowania autobusów na liniach przez siebie obsługiwanych.
Informujemy, że obecnie są prowadzone rozmowy z innym przewoźnikiem o kontynuacji obsługi komunikacyjnej na terenie Powiatu Sławieńskiego,
w szczególności na terenie Gminy Postomino i Gminy Sławno od dnia 1 stycznia 2021r..
Prowadzona jest równolegle również analiza zapotrzebowania komunikacyjnego na terenie całego powiatu jak również wstępna kalkulacja kosztów ewentualnego organizowania transportu publicznego. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego będzie musiało odbyć się w współpracy z gminami naszego powiatu.
Pragnę zapewnić wszystkich mieszkańców Powiatu Sławieńskiego, że podejmujemy wszelkie działania mające na celu zapewnienie ciągłości komunikacji publicznej na dotychczasowych trasach zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym.

Powiat Sławieński otrzymał dofinansowanie w wysokości 146.763,00 zł na walkę z COVID-19 w ramach projektu pn. „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA”. Pozyskana kwota została przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji. Zakupiony sprzęt i środki zostaną przekazane do szkół, dla których Powiat Sławieński jest organem prowadzącym.

Projekt „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.