Opracowywana Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Sławna (zwana dalej Strategią) stanowi odpowiedź na problemy, potrzeby rozwojowe, wyzwania i szanse wskazane w przeprowadzonej diagnozie obszaru partnerstwa obejmującego gminy miejskie Darłowo i Sławno, gminy wiejskie Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno i powiat sławieński, tworzące związek ZIT OF Sławna.
Projekt Strategii zawiera m.in. syntezę diagnozy, cele, do których partnerstwo dąży oraz odpowiadające im kierunki działań, wskaźniki, model struktury funkcjonalno-przestrzennej, listę projektów wraz z informacją o ich wyborze, źródła finansowania i opis systemu wdrażania.
Celem konsultacji projektu Strategii jest zapewnienie udziału społeczności lokalnej w procesie opracowania i wdrażania Strategii poprzez zebranie ich opinii i uwag.
Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 12.10.2023 r. do dnia 15.11.2023 r.
Opinie i uwagi można składać poprzez:
a) Udział w otwartym, protokołowanym spotkaniu konsultacyjnym z Mieszkankami i Mieszkańcami powiatu sławieńskiego, które odbędzie się dnia 20 października 2023 r., godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Sławnie.
b) Wypełnienie elektronicznego Formularza zgłaszania uwag dostępnego w terminie trwania konsultacji społecznych pod linkiem: https://forms.gle/qDLWhPSqkbvp9eYt7 (nowe okno)
c) Wypełnienie drukowanego Formularza zgłaszania uwag i złożenie go w terminie trwania konsultacji społecznych na Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie w godzinach pracy urzędu;
d) Wypełnienie drukowanego Formularza zgłaszania uwag i wysłanie go w terminie trwania konsultacji społecznych pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno z dopiskiem „ZIT.12.10.-15.11.2023”

Uwagi i opinie złożone po upływie wskazanego terminu nie będą uwzględnione.
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych Projektu Strategii zostanie opublikowane w ciągu 30 dni od ich zakończenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sławnie i Biuletynie Informacji Publicznej.