Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno zaprasza do składania ofert na wykonanie „Cyfryzacji powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej gmina Darłowo”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cyfryzacji powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej gmina Darłowo, a w szczególności:

  1. Przetworzenie materiałów zasobu powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przechowywanych w PODGiK w Sławnie w postaci nieelektronicznej, do postaci dokumentów elektronicznych.
  2. Utworzenie metadanych dla przetworzonych materiałów zasobu.
  3. Aktualizacja opisów numerów operatów technicznych w wersji analogowej (opisanie nr id operatów technicznych na okładce, przyjętych do PZGiK).
  4. Utworzenie identyfikatorów ewidencyjnych materiałów zasobu.
  5. Sporządzenie dokumentacji wynikowej z wykonanych prac.

Zmiana formy przechowywanej dokumentacji ma na celu utworzenie bazy materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługiwanej przez system do zarządzania bazami danych, z możliwością udostępniania ich wykonawcom prac geodezyjnych w formie plików elektronicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie geodezji i kartografii.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów.
Wykonywanie prac zgodnie  z wymogami Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń w zakresie realizacji prac.

Termin wykonania zadania: do dnia 24 grudnia 2020 roku.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert na przebudowę pomieszczeń przedszkola na pomieszczenia administracyjne w terminie do godz. 8:30 do dnia 20 listopada 2020 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a.
Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Cyfryzacja powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej gmina Darłowo - Nie otwierać przed dniem 20 listopada 2020 roku godzina 9:00” zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia oraz oświadczeniem Wykonawcy – załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Pobierz plik dokumentacji wraz z załącznikami, nowe okno, plik z rozszerzeniem docx, rozmiar 378kB.

Warunki techniczne, plik doc, nowe okno, 123kB

MIESZKAŃCY POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920) zwołuję XIX Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu 17 listopada (tj. wtorek) 2020r. o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Zgodnie art. 15zzx ust. 1-2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z :
  - XVI Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 25 czerwca 2020r.,
  - XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31 sierpnia 2020r.,
  - XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 października 2020r.,